Learn Dutch vocabulary: At school / at the university

Dutch English Dutch English
De lagere school Primary school De middelbare school Secondary school, high school
De academie Academy De universiteit, (hogeschool) University
Het (eind)examen (final) exam (at school) De test, toets Test
Het rapport Report Het cijfer Mark, score
Slagen (voor) To pass Zakken (voor) To fail
Het bord Blackboard Het krijt Chalk
De wandkaart Wall map Het klaslokaal Classroom
De aula Assembly hall, large lecture theatre De collegezaal Lecture theatre
De klas Class De leerling (school) student, pupil
De student (e) Student (fem.) Het lesrooster Timetable
De onderwijzer(es) Primary teacher (fem.) De leraar (lerares) Secondary teacher (female)
De leraar Duits etc. German teacher etc. Leren To learn
Lesgeven (in) To teach (a subject) De les Lesson
De cursus Course Een cursus volgen To do a course
Het college Lecture Het vak Subject
Het hoofdvak Main subject, major Het bijvak Secondary subject, sub-major
Nakijken, corrigeren To check, correct Inleveren To hand in
De aantekeningen (lecture) notes Het mondeling examen Oral examination
Het schriftelijk examen Written exam Het talenlaboratorium Language laboratory
Het talenpracticum (pl. -a) Language laboratory class Afstuderen To graduate
Het toelatingsexamen Admission exam, matriculation Zich inschrijven To enrol
De inschrijving Enrolment De leerkracht Teacher, member of staff
De docent(e) Lecturer (fem.) De hoogleraar Professor
Het instituut Institute, department (Dutch uni.) Promoveren To graduate, promote
De dissertatie Doctoral thesis Het proefschrift Doctoral thesis
De scriptie (non-doctoral) thesis Het opstel, essay Essay
De pedagogische academie Teachers’ college De onderwijsbevoegdheid Teaching qualification
Het onderwijs Education De opleiding Education, training
Geschiedenis History Aardrijkskunde Geography
Maatschappijleer Social studies Wiskunde Mathematics
Scheikunde Chemistry Natuurkunde Physics
Biologie Biology Economie Economics
Politiek (sing.) Politics Taalkunde, linguïstiek Linguistics
Literatuur Literature Geneeskunde Medicine
Medicijnen (pl.) Medicine Rechten (pl.) Law
Diergeneeskunde Veterinary science Tandheelkunde Dentistry
Letteren (pl.) Arts Filosofie, wijsbegeerte Philosophy
Psychologie Psychology Pedagogiek Pedagogy
De faculteit Faculty

Learn Dutch | Dutch grammar | Dutch vocabulary | Dutch for beginners | Dutch pronunciation

Can you make 5 sentences with these Dutch words? Post your answers in the comments below this Youtube video >

Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Learn Dutch pdf

Learn-Dutch-Academy-Youtube-subscribe

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >