Dutch Grammar

English Example Dutch Example
Pronoun (subject) I, you, he/she/it

We, you, they

Persoonsvorm (onderwerp) Ik, jij, u, hij/zij/het

Wij, jullie/u, zij

Noun bottle Zelfstandig naamwoord fles
Definite article the Bepaald lidwoord de/het
Indefinite article a/an Onbepaald lidwoord een/ ‘n
Verb to walk werkwoord lopen Hulpww, zelfstandigww, koppelww
Possessive pronoun Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs Zelfstandig bezittelijk voornaamwoord (de) mijne, jouwe, uwe, zijne, hare, onze, uwe, hunne
Pronoun (object) Me, you, him, her, it, us, you, them Persoonsvorm (voorwerp) Mij/me, jou/je, u, hem/ haar/het, ons, jullie/u, hun/hen/ze
Adjective (describing word) The blue bottle bijvoegelijke naamwoord De blauwe fles
Adverb (describing a verb, adjective, or other adverb) I walked quickly bijwoord Ik liep snel
Pronoun (adjective) My, your, his, hers, its, our, your, their bezittelijk voornaamwoord Mijn, je/jouw, uw, zijn/haar/het, ons, jullie/uw, hun
Reflexive pronoun Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves wederkerend voornaamwoord Me, je/u, zich, ons, je, zich, u, zich
Possessive (a) John’s book

(b) The property of John

Possessief/bezittelijk (a) Het boek (is)van Jan

(b) Jans boek,

Preposition in, under, on, above voorzetsel in, onder, op, over (boven)
Cardinal number one, two, three hoofdtelwoord een, twee, drie
Ordinal number first, second, third rangtelwoord eerste, tweede, derde
Comparative bigger, smaller vergrotende trap groter, kleiner
Superlative the biggest overtreffende trap het grootst
Subject Harry gave his sister an apple onderwerp Harrie gaf een appel aan zijn zus
Object I ate an apple Lijdend voorwerp Ik at een appel
Direct object I gave my sister an apple lijdend voorwerp Ik gaf een appel aan mijn zus To find the direct object … ask the question “What did you give?”
Indirect object I gave my sister an apple meewerkend voorwerp Ik gaf een appel aan mijn zus To find the indirect object ask the question “To whom did you give …?”
Infinitive to be onbepaalde wijs zijn
Direct  speech He said, “I’m leaving now” directe rede Hij zei, “Ik ga nu weg”
Indirect speech He said that he was leaving indirecte rede Hij zei dat hij weg ging
Past participle gone voltooid deelwoord gegaan
Present participle going tegenwoordig deelwoord gaan
Active He painted the house bedrijvende vorm Hij schilderde het huis
Passive He had the house painted lijdende vorm Het huis werd geschilderd
Question word What time is it?

When, where, which, what, who, how

vraagwoord Hoe laat is het?

Wanneer, waar, welk(e), wie, wat, hoe

Singular apple enkelvoud appel
Plural apples meervoud appels
Prefix un-, dis-, super- voorvoegsel in-, mis-, on-
Suffix -tion, -able achtervoegsel -abel, -lijk
Relative pronoun that, who, whom, whose, which, where, when, and why betrekkelijke voornaamwoord Dat, die, wie, wat, welk(e), hetgeen, waar- (plus voorzetsel b.v. waarop, waarin enz.) Links clauses by referring back to a subject mentioned earlier
Interrogative pronouns who, what, which, whose vragend  voornaamwoord wie, wat, welke, wat voor Otherwise known as question words
Interrogative adverbs when, where, why, how (4 ways of using how: how + much/many; how + adj; how + adv; how + are you?) vragend bijwoord wanneer, waar, waar naartoe, waarheen, waarvandaan, vanwaar, waarom, hoe, hoeveel, hoelang Otherwise known as question words
Co-ordinating conjunction and, but, or Voegwoord (nevenschikkende conjuncties) en, maar, of, hetzij, dus, alsmede, ofwel, zowel…  als oftewel, doch, noch…noch, dan wel, want Links two clauses of equal importance (twee gelijke delen van een zin).
Subordinating conjunction After, although, as, before, if, once, since, though, when, whereas, while

As if, as soon as, as long as, in that, in order that, so that, such that

Voegwoord

(onderschikkende conjuncties)

Als/wanneer, dat, toen, alvorens, of, naarmate, eer, omdat, toen, nadat, ofschoon, als, voordat, wanneer, eens, tijdens, terwijl. alhoewel

Tenzij, zodra, hoewel, nu, mits, zolang, indien, aangezien, enz.

Links a main clause with an adverbial clause. (hoofdzin met bijzin)

Dutch Grammar

Dutch tenses

English Tense Example Dutch Tense Example regular Example irregular Dutch Short Form
Present tense I work Onvoltooid tegenwoordige tijd Ik werk Ik begrijp o.v.t.
Past tense I worked Onvoltooid verleden tijd Ik werkte Ik begreep o.t.t.
Present Perfect tense I have worked Voltooid tegenwoordige tijd Ik heb gewerkt Ik heb begrepen v.t.t.
Past Perfect I had worked Voltooid verleden tijd Ik had gewerkt Ik had begrepen v.v.t.
Future tense I will work Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd Ik zal werken Ik zal begrijpen o.t.t.t.
Future conditional I would work Onvoltooid verleden toekomende tijd Ik zou werken Ik zou begrijpen o.v.t.t.
Future perfect I will have worked Voltooid tegenwoordig toekomende tijd Ik zal hebben gewerkt Ik zou hebben begrepen v.t.t.t.
Future perfect conditional I would have worked Voltooid verleden toekomende tijd Ik zou hebben gewerkt Ik zou hebben begrepen v.v.t.t.
Imperative Go! Come! Stay! gebiedende wijs Ga! Kom! Blijf!

Dutch Grammar

Non-Dutch tenses

Non-Dutch tenses Example Example 1 Example 2 Dutch tenses These tenses indicate also action in progress.
Present continuous/

progressive

I am working Ik ben aan het werk Ik werk onvoltooid (unfinished)

tegenwoordige tijd

Past continuous/

progressive

I was working Ik was aan het werk Ik werkte onvoltooid (unfinished)

verleden tijd

Future continuous/

progressive

I will be working Ik zal aan het werk zijn Ik zal werken onvoltooid (unfinished)

toekomende tijd

Future perfect continuous/progressive I will have been working … Werk ik al …
Future perfect conditional continuous/progressive I would have been working Als ik op 13 januari nog zou werken, dan zou ik al 30 jaar aan het werk zijn

Dutch Grammar

Verb forms

Infinitive to swim, to put, to break Infinitief (-en vorm) zwemmen, doen, breken
Conjugations (verbs) I am, you are, he/she/it is

I was, you were,

I have been, he has been

vervoegingen Ik ben, jij bent, wij zijn…

Ik was, jij was, wij waren …

Ik ben geweest …

Usually referred to as the three forms of the verb
Present participle Swimming, putting, breaking No Dutch equivalent
Gerund Swimming is good for you

Putting people down is his hobby

Breaking a leg isn’t lucky

Substantief (vaak voorafgaand door lidwoord “het”) Zwemmen is goed voor de gezondheid

Ik wil niet dat jij alles van mijn doen en laten weet

Het breken van brood is samen gezellig

This is a noun made out of a verb form (in English we use the present participle, in Dutch we use the infinitive)
Past participle swum, put, broken Voltooid deelwoord gezwommen, gedaan, gebroken

Dutch Grammar

Dutch punctuation

comma , komma Chapter (prose) Hoofdstuk
fullstop/period . punt Page Pagina/bladzijde
colon : dubbele punt Paragraph Alinea
semicolon ; punt komma Poem (poetry) Gedicht
quotation marks “” aanhalingstekens Verse Couplet
apostrophe hoog komma/

apostrof

Capital (upper case) A, B,C, Hoofdletter
in brackets (           ) tussen haakjes Small letter (lower case) a, b, c Kleine letter

Dutch Grammar

Learn Dutch by Yourself:

Learn Dutch with us!

Enrol in our next Online Dutch Course >
Dutch Course Eindhoven TeacherTeacher Philippe

Share this page with your friends and colleagues >