Participatieverklaring

Welkom in Nederland!

Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. In Nederland spelen de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit een centrale rol. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen. Deze waarden kunnen alleen stand houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving. Participatie is in Nederland heel belangrijk.

Vrijheid:
In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
– iedereen zijn eigen mening mag uiten;
– iedereen een eigen geloof mag hebben en vrij is wel of niet te geloven;
– iedereen mag uitkomen voor zijn of haar eigen seksuele geaardheid;
– iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht).
Hier zijn ook grenzen aan verbonden. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag
bijvoorbeeld niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Gelijkwaardigheid:
In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Discriminatie naar geslacht, geloof, afkomst of
seksuele geaardheid wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit:
In Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige
leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden, minimumloon bij werk, goed onderwijs en
goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke
behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht
lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie:
In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij essentieel.

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ik deze respecteer. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte krijg van mijn medeburgers.

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening: ______________________

Datum ____ – _____ – _____ , te _____________________

 Workshop Participatieverklaring Inhoud

1. Participatieverklaring Nederlands Download
2. Participatieverklaring Engels Download
3. Participatieverklaring Frans Download
4. Participatieverklaring Arabisch Download
5. Participatieverklaring Somalisch Download
6. Participatieverklaring Farsi Download


Delen