Dutch Lesson Online 8 of17
In Progress

Dutch numbersLearn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

0 nul nuhl
1 een ayn
2 twee tvay
3 drie dree
4 vier feer
5 vijf faif
6 zes zehs
7 zeven zay-fuh
8 acht akht
9 negen nay-khuh
10 tien teen
11 elf ehlf
12 twaalf tvahlf
13 dertien dayr-teen
14 veertien fayr-teen
15 vijftien faif-teen
16 zestien zehs-teen
17 zeventien zay-fuh-teen
18 achttien ahkh-teen
19 negentien nay-khuh-teen
20 twintig tvin-tuhkh
21 eenentwintig ayn-ehn-tvin-tukh
22 twee├źntwintig tvay-ehn-tvin-tukh
23 drie├źntwintig dree-ehn-tvin-tukh
30 dertig dayr-tukh
40 veertig fayr-tukh
50 vijftig faif-tukh
60 zestig zes-tukh
70 zeventig zay-fun-tukh
80 tachtig takh-tukh
90 negentig nay-guhn-tukh
100 honderd hohn-dert
101 honderdeneen hohn-dert en un
110 honderdtien hohn-dert teen
200 tweehonderd tvay-hohn-dert
1.000 duizend dow-zuhnt
1.001 duizend en een dow-zent
million een miljoen meel-yoon
billion een miljard meel-yart